مسیر های یادگیری

 

اگر نمیدانید مسیر یادگیری چیست و چه فایده ای دارد پیشنهاد میکنم آن را بخوانید. تا در این جا در مورد سطوح یادگیری کامل آشنا شویم .