گفتاورد جان لاک

رسول احمدپناه
زمان مطالعه ۱ دقیقه.

اجازه نده که نداشته هایت ، مانع به کارگیری داشته هایت شود 

جان لاک

ارسال پاسخ